Video návod

Pozrite si video návod na používanie všetkých funkcií online asistenta pre prenajímateľov.

Registrácia na portáli

(povinné údaje pri registrácii, úprava profilu, zmena hesla)

Pridávanie nehnuteľností

(pridanie bytu, popis a zariadenie, lokalizačné údaje)

Priradenie meračov

(evidencia aktuálneho stavu, nahradenie starého za nový)

Vytvorenie nákladov

(zadávanie jednotkovej ceny energií z faktúr)

Rozpis preddavkov

(tvorba preddavkov, frekvencia platieb, cenník služieb)

Pridávanie nájomcov

(povinné údaje pri tvorbe profilu nájomcu)

Vytvorenie nájomného pomeru

(pridanie nájomného vzťahu cez vytvorenie nájomnej zmluvy)

Spravovanie nájomného pomeru

(používanie funkcií časová os udalostí a kalendár pohľadávok

Vyúčtovanie energií a služieb

(údaje potrebné k vyúčtovaniu energií a služieb)

Tvorba nájomnej zmluvy

(zmluva o prenájme stavby s funkciou tvorba dokumentov)

Tvorba dokumentov

(protokol o odovzdaní a prebratí nehnuteľnosti z užívania)

Protokol o stave meračov

(vytvorenie protokolu na evidenciu stavov meračov)

Funkcia finančný prehľad

(význam funkcie, pridanie nového účtovného prípadu)

Funkcia finančná závierka

(tvorba finančnej závierky, orientačná výška dane)