Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK 1
Definícia pojmov

1.1. Portálom trh.eu sa rozumie neverejná časť webového portálu prístupného prostredníctvom počítačovej siete Internet, dostupná na webovom sídle https://trh.eu.

1.2. Používateľom portálu trh.eu sa rozumie každá osoba, ktorá získala do neho prístup.

1.3. Registráciou do portálu trh.eu sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronickej žiadosti o prístup do portálu trh.eu.

1.4. Prevádzkovateľom portálu trh.eu sa rozumie obchodná spoločnosť G&M Dynamics, s.r.o., so sídlom Medzilaborecká 25/143, 821 01 Bratislava, IČO: 44 313 349, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.

1.5. Zmluvou sa rozumie zmluva medzi používateľom portálu trh.eu na strane jednej a prevádzkovateľom portálu trh.eu na strane druhej. Zmluva vzniká momentom prístupu používateľa do portálu trh.eu. Zmluva sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami používania portálu trh.eu. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

ČLÁNOK 2
Prístup do portálu trh.eu

2.1. Do portálu trh.eu majú prístup všetky osoby, ktoré sa do neho registrovali, teda vyplnili a podali elektronickú žiadosť o prístup do portálu trh.eu.

2.2. Portál trh.eu má sekcie, ktoré sú navzájom z funkcionálneho hľadiska prekryté. Sekcia s vyšším poradovým číslom poskytuje používateľovi všetky funkcie, ako sekcia s nižším poradovým číslom. V portáli trh.eu existujú aspoň tieto sekcie:

2.2.1 Základ

2.2.2 Plus

2.2.3 Profi

2.3. Prístup do jednotlivých sekcií závisí od splnenia týchto podmienok:

2.3.1 Do sekcie Základ majú prístup všetci používatelia, ktorí prešli registráciou.

2.3.2 Do sekcie Plus majú prístup tí používatelia, ktorí prešli registráciou, zadali objednávku na kúpu predplatného na prístup do sekcie Plus a uhradili cenu za toto predplatné.

2.3.3 Do sekcie Profi majú prístup tí používatelia, ktorí prešli registráciou, zadali objednávku na kúpu predplatného na prístup do sekcie Profi a uhradili cenu za toto predplatné.

 

ČLÁNOK 3
Funkcionálne obmedzenia

3.1. Portál trh.eu automaticky obmedzí používateľské funkcie všetkým používateľom, ktorí splnia niektorú z nasledovných podmienok:

3.1.1 používateľ patrí do sekcie Základ a uplynul jeden kalendárny rok odo dňa jeho registrácie,

3.1.2 používateľ patrí do sekcie Plus alebo patrí do sekcie Profi a nemá uhradené predplatné.

3.2. Funkcionálne obmedzenie spočíva v tom, že používateľ má k dispozícií iba nasledovné funkcie:

3.2.1 odhlásenie sa z portálu,

3.2.2 prezretie, alebo zmena svojich osobných údajov,

3.2.3 kúpa predplatného.

 

ČLÁNOK 4
Cenník a podmienky platby

4.3. Aktuálny cenník služieb poskytovaných portálom trh.eu sa nachádza na stránke https://trh.eu/cennik.

4.4. Cenník je platný od dátumu platnosti, ktorý je v ňom uvedený. Cenník nadobúda účinnosť od dátumu účinnosti, ktorý je v ňom uvedený.

4.5. Akékoľvek zmeny cenníka sú a budú platné vždy len do budúcnosti. Prevádzkovateľ portálu trh.eu nebude nikdy od zákazníkov účtovať akékoľvek prípadné doplatky vyplývajúce zo zmeny cien vzťahujúce sa na časové obdobie, za ktoré zákazník už cenu uhradil.

4.6. V prípade, že dôjde ku vydaniu nového cenníka prevádzkovateľom, zákazník má právo vypovedať zmluvu ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti. V takom prípade zmluva zanikne v súlade s ustanoveniami čl. 9.

4.7. Cena je splatná v deň objednania predplatného, pokiaľ v cenníku nie je uvedený iný termín splatnosti.

 

ČLÁNOK 5
Elektronická komunikácia

5.1. Informácie o podmienkach poskytovania služieb portálom trh.eu sú uverejnené na Internetovej stránke trh.eu/vop vo formáte, ktorý umožňuje ich získanie, uchovanie, reprodukciu a tlač.

5.2. Vo veciach zmluvy a záležitostí týkajúcich sa poskytovania prístupu do portálu trh.eu využívame na komunikáciu s Vami Vašu e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (ak ste ho poskytli). Vy nás môžeme kontaktovať spôsobmi uvedenými na Internetovej stránke trh.eu/kontakt alebo vždy písomne poštou zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa portálu.

5.3. Zmluva sa uzatvára elektronicky. Jej zmenu aj ukončenie je možné vykonať elektronickými prostriedkami vo všetkých prípadoch, ktoré stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.

 

ČLÁNOK 6
Spracúvanie osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ portálu trh.eu chráni Vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov. Viac informácií o pravidlách ich spracúvania je uvedené na webovom sídle portálu v časti s názvom Pravidlá ochrany súkromia.

 

ČLÁNOK 7
Zmena podmienok používania

7.1. Prevádzkovateľ portálu trh.eu si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, cenník, ponuku služieb, technické podmienky prístupu do portálu trh.eu a akékoľvek iné zložky jeho podnikateľskej činnosti.

7.2. O zmene všeobecných obchodných podmienok Vás budeme informovať aspoň 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. V prípade, že nebudete súhlasiť so zmeneným znením všeobecných obchodných podmienok, vznikne Vám právo okamžite ukončiť zmluvu. Ak budete pokračovať v prístupe do portálu trh.eu aj po nadobudnutí účinnosti zmenených všeobecných obchodných podmienok, budeme to považovať za Váš súhlas s ich novým znením.

 

ČLÁNOK 8
Pozastavenie funkcií portálu trh.eu

8.1. Prevádzkovateľ portálu trh.eu je oprávnený pozastaviť funkcionalitu alebo jej časť, poskytovanú portálom trh.eu voči používateľovi portálu trh.eu v nasledovných prípadoch:

8.1.1 ak porušuje povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov voči prevádzkovateľovi portálu trh.eu do doby splnenia týchto povinností,

8.1.2 ak nevykoná úkony, ktoré od neho prevádzkovateľ portálu trh.eu požaduje ako podmienky využívania funkcionalít poskytovaných portálom trh.eu,

8.1.3 ak nadobudne podozrenie, že používateľ portálu trh.eu porušuje zmluvu podstatným spôsobom a to do doby kým k tomuto porušovaniu prestane dochádzať, alebo kým medzi sebou nevyriešia spor vyplývajúci z tohto porušovania,

8.1.4 ak ho k tomu vyzve orgán verejnej moci na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2. Uplatnením práva podľa ods. 8.1.1 tohto článku zo strany prevádzkovateľa portálu trh.eu nezaniká príslušná povinnosť, v dôsledku porušenia ktorej prevádzkovateľ ku uplatneniu tohto práva pristúpil.

8.3. Aj v čase pozastavenia funkcií portálu trh.eu voči používateľovi budeme naďalej uchovávať všetky údaje a dáta, ktoré ste do portálu trh.eu zadali alebo nahrali. Váš prístup ku ním (s výnimkou Vašich osobných údajov) však môžeme odmietnuť.

 

ČLÁNOK 9
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Za podstatné porušenie zmluvy na strane prevádzkovateľa portálu trh.eu sa považuje

9.1.1 nefunkčnosť, či neprístupnosť portálu trh.eu súvisle po dobu dlhšiu ako 72 hodín alebo po nesúvislú dobu v trvaní viac ako 7 dní v kalendárnom roku,

9.1.2 ukončenie prevádzkovania portálu trh.eu.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvy na strane používateľa portálu trh.eu sa považuje

9.2.1 neoprávnený prístup používateľa ku údajom tretích osôb nachádzajúcich sa v portáli trh.eu a to a aj v prípade, že ich miera zabezpečenia bude slabá,

9.2.2 opakované pokusy používateľa získať prístup ku údajom tretích osôb nachádzajúcich sa v portáli trh.eu, na prístup ku ktorým nemá používateľ oprávnenie (hacking),

9.2.3 vykonávanie úkonov smerujúcich ku poškodzovaniu portálu trh.eu, či počítačového systému, na ktorom je portál trh.eu prevádzkovaný (denial of service),

9.2.4 vykonávanie úkonov, ktoré celkom zjavne smerujú ku nehospodárnemu využívaniu počítačového systému s cieľom zamedziť prístup ku portálu trh.eu iným používateľom (zneužívanie prístupu do portálu trh.eu),

9.2.5 páchanie trestnej činnosti v súvislosti s prístupom do portálu trh.eu (predovšetkým ku páchaniu počítačovej kriminality, najmä podľa ustanovení §247 – §247d, §374 zák. č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon).

 

ČLÁNOK 10
Zánik zmluvy

10.1. Zmluva zaniká v nasledovných prípadoch

10.1.1 odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa čl. 9,

10.1.2 vypovedaním zmluvy,

10.1.3 uplatnením práva používateľa portálu trh.eu na výmaz údajov (dát), ktoré používateľ do portálu zadal.

10.2. Odstúpenie od zmluvy v prípadoch podľa čl. 9 sú si strany zmluvy povinné oznámiť v súlade s ustanoveniami čl. 5.

10.3. Prevádzkovateľ portálu trh.eu môže zmluvu vypovedať z nasledovných dôvodov

10.3.1 prevádzkovateľ ukončuje prevádzku portálu trh.eu,

10.3.2 prevádzkovateľ pozastavil používateľovi prístup do portálu trh.eu podľa čl. 8 ods. 8.1.1 – 8.1.2 a dôvody na toto pozastavenie pretrvávajú aj po uplynutí lehoty 90 dní od ich vzniku,

10.4. Účinnosť výpovede udelenej prevádzkovateľom portálu trh.eu nastáva

10.4.1 v prípade podľa ods. 10.3.1 tohto článku uplynutím posledného dňa, za ktorý má používateľ uhradené predplatné,

10.4.2 v prípade podľa ods. 10.3.2 tohto článku uplynutím lehoty v ňom uvedenej.

10.5. Prevádzkovateľ portálu trh.eu prípadnú výpoveď oznamuje používateľovi prostriedkami elektronickej komunikácie podľa čl. 5.

10.6. Používateľ portálu trh.eu môže zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodov, kedykoľvek. Používateľ portálu trh.eu nie je povinný výpoveď ku zmluve prevádzkovateľovi portálu trh.eu nijako oznamovať ani doručovať, postačí, ak prestane uhrádzať predplatné. Účinnosť výpovede udelenej používateľom nastáva uplynutím posledného dňa, za ktorý má používateľ uhradené predplatné.

10.7. V prípadoch, keď došlo ku zániku zmluvy výpoveďou, prevádzkovateľ sa zaväzuje po dobu jedného kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti výpovede, uchovávať všetky údaje a dáta, ktoré používateľ do portálu zadal. Ak používateľ zmluvu s prevádzkovateľom v uvedenej lehote znova uzatvorí, prevádzkovateľ portálu trh.eu sa zaväzuje opätovne používateľovi prístup k týmto údajom a dátam poskytnúť. Inak, uplynutím uvedenej lehoty prevádzkovateľ portálu trh.eu všetky údaje a dáta používateľa trvale odstráni (vymaže).

10.8. Používateľ má právo vyzvať prevádzkovateľa portálu trh.eu, aby po zániku zmluvy odstránil (vymazal) všetky údaje (dáta), ktoré používateľ do portálu zadal. V takom prípade je prevádzkovateľ portálu výzve vyhovieť bezodkladne.

10.9. Používateľ portálu trh.eu je oprávnený kedykoľvek vyzvať prevádzkovateľa portálu trh.eu, aby trvale odstránil (vymazal) všetky údaje (dáta), ktoré používateľ do portálu nahral (zadal). Keďže riadne poskytovanie funkcií portálu trh.eu nie je bez poskytnutia základných osobných údajov používateľom prevádzkovateľovi možné, takáto výzva počas trvania zmluvy bude vždy viesť ku zániku zmluvy. Používateľ berie na vedomie, že uplatnením práva na výmaz všetkých údajov z portálu trh.eu mu nevznikne právo na vrátenie predplatného, ktoré prevádzkovateľovi uhradil podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a cenníka.

 

ČLÁNOK 11
Spotrebiteľské práva

11.1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na tie zmluvy, pri ktorých používateľom portálu trh.eu je spotrebiteľ.

11.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, či povolania.

11.3. Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sú v zmysle ustanovenia §2 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) zmluvami uzavretými na diaľku.

11.4. Zmluva uzatvorená podľa tohto článku, sa po uhradení predplatného spotrebiteľom stáva dohodou o predplatnom (§2 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z.).

11.5. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne kúpiť si predplatné pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, dôjde tak zo strany prevádzkovateľa portálu trh.eu ku poskytovaniu služieb portálu trh.eu, ktoré bude spojené so stratením práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (v zmysle §4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z.).

 

ČLÁNOK 12
Dátum platnosti a účinnosti

12.1. Platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňa 15. decembra 2021.

12.2. Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňa 1. februára 2022 s výnimkou podľa ods. 12.3 tohto článku.

12.3. Na všetky zmluvy uzatvorené odo dňa nadobudnutia platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti týchto všeobecných obchodných podmienok, sa začnú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od dátumu nadobudnutia ich účinnosti.

12.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú v plnom rozsahu akékoľvek doterajšie všeobecné obchodné podmienky.

12.5. Uplatňovanie týchto všeobecných obchodných podmienok je spojené s uplatňovaním cenníka v súlade s čl. 4.

 

ČLÁNOK 13
Záverečné ustanovenia

13.1. Používateľom a prevádzkovateľ sa medzi sebou dohodli, že právny vzťah založený zmluvou sa riadi v zmysle §262 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) práve týmto právnym predpisom, t.j. Obchodným zákonníkom, ibaže používateľ je spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). Ak je používateľ spotrebiteľ, tak právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

13.2. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.