Pravidlá ochrany súkromia pri používaní portálu trh.eu

ČLÁNOK 1
Pravidlá ochrany súkromia pri používaní verejnej časti portálu trh.eu

1.1. Portál trh.eu (ďalej aj „webová stránka“) je prevádzkovaný obchodnou spoločnosťou G&M Dynamics, s.r.o., Medzilaborecká 25/143, 821 01 Bratislava, IČO: 44 313 349.

1.2. Pri prevádzkovaní portála využívame služby externej spoločnosti Alphabet, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California a to predovšetkým službu Google Analytics na meranie a zaznamenávanie návštevnosti portálu. Pravidlá zbierania týchto informácií je možné nájsť na tejto webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk-SK .

1.3. Pri prevádzkovaní portálu využívame tiež služby obchodnej spoločnosti Microsoft, Inc. so sídlom: One Microsoft Way, 98052 Redmond, WA, USA.

 

ČLÁNOK 2
Pravidlá ochrany súkromia pri používaní neverejnej časti portálu trh.eu

Všeobecné pravidlá

2.1. Do neverejnej časti portálu trh.eu môže získať prístup každý jeho návštevník registráciou. Registrácia znamená vyplnenie on-line formulára, ktorý je dostupný tu: https://trh.eu/portal/registration.

2.2. Vstup do neverejnej časti portálu prebieha na tejto podstránke: https://trh.eu/portal/login.

2.3. Akékoľvek a všetky informácie, ktoré používateľ zadá do registračného formulára, alebo ktoré zadá v neverejnej časti portálu, ukladáme na náš server. Z uvedeného dôvodu vystupujeme v zmysle čl. IV. ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) voči registrovanej osobe ako „prevádzkovateľ“.

2.4. V prípade, že registrovaná osoba využívaním príslušných funkcií portálu zadá osobné údaje ďalších fyzických osôb, ukladáme tieto tiež na náš server a voči týmto osobám vystupujem v zmysle čl. IV. ods. 9 GDPR ako „sprostredkovateľ“.

2.5. Registrovaná osoba spolu so všetkými ďalšími tretími osobami podľa predchádzajúceho odseku sú teda v zmysle čl. IV. ods. 1 GDPR dotknutými osobami.

2.6. Medzi najdôležitejšie práva dotknutých osôb patria nasledovné:

2.6.1 právo na informácie a prístup ku osobným údajom,

2.6.2 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,

2.6.3 právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby,

2.6.4 právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

2.6.5 právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

2.7. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nevyužívajú profilovanie (čl. IV. ods. 4 GDPR).

2.8. Nespracúvame iné osobné údaje, ako tie, ktoré nám registrovaná osoba dobrovoľne poskytla.

Prenos osobných údajov tretím osobám

2.9. V prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, môžeme byť požiadaní, aby sme sprístupnili spracúvané osobné údaje orgánom verejnej moci. V takých prípadoch tak urobíme aj bez predchádzajúceho súhlasu, či vedomia dotknutej osoby (osôb).

 

ČLÁNOK 3
Použitie súborov cookies

3.1. Aby Vás náš server vedel jednoduchšie identifikovať, keď navštívite portál trh.eu, vyzveme Váš webový prehliadač, aby na Vašom počítači uložil súbor – cookie, prostredníctvom ktorého pridelíme Vášmu počítaču unikátne identifikačné číslo. Súbory cookie sú spravidla ukladané na pevnom disku Vášho počítača a umožňujú nám monitorovať Vašu aktivitu na webovej stránke (vo verejnej aj v neverejnej časti). Súbory cookie využívame aj na to, aby sme zistili, či ste už v minulosti navštívili webovú stránku. Vďaka tomu dokážeme registrovaným osobám umožniť, aby nemuseli znova vypĺňať svoje prihlasovacie údaje pri každej jej návšteve. Väčšina webových prehliadačov sa dá nastaviť tak, aby odmietli vytvorenie súborov cookie vo Vašom počítači.

 

ČLÁNOK 4
Webové odkazy na iné Internetové stránky

4.1. Aby sme zvýšili pohodlie pri Vašom prehliadaní webovej stránky, môže táto obsahovať webové prepojenia (linky) na iné Internetovej stránky nachádzajúce sa mimo domény trh.eu. Pri prehliadaní webovej stránky preto sledujte, či sa stále nachádzate v doméne trh.eu. Tieto pravidlá ochrany sa vzťahujú výlučne len na Internetové stránky patriace do domény trh.eu.

 

ČLÁNOK 5
Otázky a zmeny pravidiel používania

5.1. Ak máte otázky, alebo obavy ohľadom používania webovej stránky, či pravidiel ochrany Vášho súkromia, neváhajte nás kontaktovať. Otázky všeobecnej povahy môžete zasielať aj emailom na info zavináč trh bodka eu. Pokiaľ chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba v zmysle GDPR, zašlite Vašu písomnú žiadosť na adresu: G&M Dynamics, s.r.o., Medzilaborecká 25/143, 821 01 Bratislava

5.2. Pri uplatňovaní práv v zmysle GDPR môžeme akceptovať iba písomnú formu komunikácie založenú na riadnej identifikácií žiadateľa. Ďakujeme za porozumenie.

5.3. Tieto pravidlá ochrany súkromia boli naposledy revidované dňa 18. januára 2022.