Právna poradňa

Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

články - Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom
Na nasledujúcich riadkoch si prečítate, za akých podmienok môže prenajímateľ vysťahovať nájomcu s malým dieťaťom z bytu pri neplatení nájomného a kedy mu musí poskytnúť náhradné bývanie.

Úvod

Niektorí prenajímatelia sa bránia poskytnúť prenájom nájomcovi s malým dieťaťom alebo matke samoživiteľke. Majú obavy, že keď takýto nájomca prestane platiť nájomné, nebudú ho vedieť vysťahovať z bytu. A to práve z dôvodu, že má v starostlivosti maloleté dieťa. Prípadne mu budú musieť zháňať bytovú náhradu. V tomto článku si preto povieme, či môže dať prenajímateľ výpoveď z nájmu nájomcovi s maloletým dieťaťom, ak neplatí nájomné. Aj to, kedy ho môže vysťahovať a či mu musí poskytnúť náhradné bývanie.

Vysťahovanie nájomcu z bytu

Pri téme výpovedi nájmu z dôvodu neplatenia nájomného je dobré si porovnať rozdiely, ktoré sú medzi výpoveďou prenájmu uzavretého podľa zákona o krátkodobom nájme bytu a výpoveďou prenájmu na dobu neurčitú podľa Občianskeho zákonníka.

Zákon o krátkodobom nájme bytu Občiansky zákonník
Výpoveď môže byť daná z dôvodu neplatenia nájomného alebo preddavkov na energie za obdobie dlhšie ako 2 mesiace 3 mesiace
Začiatok výpovednej lehoty V nasledujúci deň po dni, kedy bola výpoveď doručená Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
Dĺžka výpovednej lehoty Najmenej 15 dní Najmenej 3 mesiace
Dĺžka ochrannej lehoty z dôvodu, že je nájomca v hmotnej núdzi Nie je 6 mesiacov
Skutočnosť, že nájomca v hmotnej núdzi sa stará o maloleté dieťa Nemá vplyv na trvanie ochrannej lehoty Nemá vplyv na trvanie ochrannej lehoty
Povinnosť poskytnúť nájomcovi v hmotnej núdzi bytovú náhradu Nie

 

Áno
(bezdetnému – náhradné ubytovanie, s dieťaťom – náhradný byt)

Z porovnania vidno, že prenajímateľov viac chráni zákon o krátkodobom nájme bytu. Nájomná zmluva musí podľa tohto zákona mať vždy písomnú formu, vygeneruje vám ju portál trh.eu.

Podrobné porovnanie zákonov, podľa ktorých môžete prenajímať byt, nájdete v tomto článku:
Podľa ktorého zákona prenajímať byt →

Povinnosť poskytnúť bytovú náhradu

Ak dá prenajímateľ nájomcovi výpoveď z nájmu, ktorý bol dohodnutý na dobu neurčitú, z dôvodu neplatenia nájmu alebo preddavkov a tento nájomca sa nachádza v hmotnej núdzi bez vlastného pričinenia, prenajímateľ má povinnosť poskytnúť mu bytovú náhradu. Občiansky zákonník rozlišuje 3 druhy bytových náhrad – náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie, pričom náhradný byt je náhrada najvyššej úrovne a prístrešie najnižšej.

Podrobnostiam o bytových náhradách sa venujeme v tomto článku:
Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu →

Ak prenajímateľ poskytuje bytovú náhradu bezdetnému nájomcovi v hmotnej núdzi, stačí mu poskytnúť náhradné ubytovanie. Ak sa ale nájomca v hmotnej núdzi stará o maloleté dieťa, ktoré je členom jeho domácnosti, prípadne o bezvládnu osobu, má prenajímateľ povinnosť poskytnúť mu ubytovaciu náhradu vyššej úrovne, teda náhradný byt.

Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, z ktorého sa má nájomca vysťahovať. A môže byť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však nájomcovi umožniť dennú dochádzku do práce.

Záver

Ak bola nájomná zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka na dobu neurčitú, má prenajímateľ povinnosť poskytnúť nájomcovi v hmotnej núdzi s malým dieťaťom bytovú náhradu vyššej úrovne ako bezdetnému nájomcovi v hmotnej núdzi. V oboch prípadoch však je povinný bytovú náhradu poskytnúť. Preto je pre prenajímateľov výhodnejšie uzatvárať nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, podľa ktorého nemajú povinnosť poskytnúť bytovú náhradu. Takýto typ zmluvy vám vygeneruje portál trh.eu.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Nájomca prestane platiť nájomné
Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (mimosúdne riešenie)

články - Nájomca prestal platiť nájomné
Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu