Právna poradňa

Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu

články - Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu
V tomto článku sa dozviete, kedy máte povinnosť poskytnúť nájomcovi náhradné ubytovanie, keď mu dáte výpoveď z nájmu bytu z dôvodu neplatenia nájomného.

Úvod

Prenajímate byt bez písomnej nájomnej zmluvy? Takýto typ prenájmu je spravovaný Občianskym zákonníkom, zväčša ako prenájom na dobu neurčitú. Ak váš nájomca prestane platiť nájomné alebo preddavky na energie a vy mu chcete dať výpoveď z nájmu bytu, ste v niektorých prípadoch zákonne povinný poskytnúť nájomcovi bytovú náhradu.

Viac k téme prenájmu bez písomnej nájomnej zmluvy si prečítate tu:
Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy →

Kedy treba nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu

„Marcela prenajíma svoj byt Jozefovi bez písomnej nájomnej zmluvy a na začiatku nájomného vzťahu sa ani nedohodli, dokedy bude prenájom trvať. Nájomný pomer medzi Marcelou a Jozefom je teda posudzovaný Občianskym zákonníkom ako pomer na dobu neurčitú. Jozef sa kvôli platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa ocitol v hmotnej núdzi a Marcele nezaplatil nájom už viac ako 3 mesiace, preto sa Marcela rozhodla, že dá Jozefovi výpoveď z nájmu bytu. Jozef však Marcele preukázal, že sa ocitol v hmotnej núdzi bez vlastného pričinenia. Preto sa po uplynutí 3 mesačnej výpovednej lehoty na neho bude vzťahovať aj 6 mesačná ochranná lehota. Jozef teda môže ostať bývať v Marcelinom byte ďalších 9 mesiacov. Navyše, keď táto 9 mesačná lehota uplynie, Marcela bude mať podľa Občianskeho zákonníka povinnosť poskytnúť Jozefovi bytovú náhradu.“

Tento príbeh je ukážkou, aké máte povinnosti, keď prenajímate svoj byt podľa Občianskeho zákonníka na dobu neurčitú a nájomca vám prestane platiť nájomné z dôvodu hmotnej núdze. Preto odporúčame uzatvárať nájomnú zmluvu, buď podľa Občianskeho zákonníka na dobu určitú, alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorý prenajímateľov chráni viac ako Občiansky zákonník. Tieto dva typy nájomných zmlúv pre vás vygeneruje portál trh.eu.

Detailnému porovnaniu prenájmu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu a podľa Občianskeho zákonníka sa venujeme v tomto článku:
Podľa ktorého zákona prenajímať byt →

Druhy bytových náhrad

Ak vám vznikne povinnosť poskytnúť nájomcovi náhradné ubytovanie, bude sa jednať o jednu z troch bytových náhrad. Uvádza ich Občiansky zákonník a jedná sa o: náhradný byt, náhradné ubytovanie alebo prístrešie.

  1. Náhradný byt – zabezpečí svojou veľkosťou a vybavením ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.
  2. Náhradné ubytovanie – je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.
  3. Prístrešie – je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.

 

Podmienky poskytnutia bytových náhrad

Nájomca má právo na náhradné ubytovanie, ak od vás dostal výpoveď z bytu z dôvodu neplatenia nájomného alebo preddavkov na energie za čas dlhší ako tri mesiace a preukázal, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov (bez vlastného pričinenia). Pokiaľ je v hmotnej núdzi z vlastného pričinenia alebo nie je v hmotnej núdzi, nemá právo na žiadnu bytovú náhradu. Ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa (dôvod, ktorý má dôležitý vplyv na situáciu, v ktorej sa nájomca ocitol), má nájomca právo na prístrešie.

  náhradný byt náhradné ubytovanie prístrešie žiadna bytová náhrada
Nájomca v hmotnej núdzi bez vlastného pričinenia  

   
Nájomca v hmotnej núdzi vlastným pričinením, nájomca bez hmotnej núdze      

Nájomca v hmotnej núdzi z dôvodu osobitného zreteľa    

 
Nájomca v hmotnej núdzi bez vlastného pričinenia, starajúci sa o maloleté dieťa

     

 „Keďže sa Marcelin nájomník Jozef ocitol v hmotnej núdzi bez vlastného pričinenia, Marcela mala povinnosť poskytnúť mu náhradné ubytovanie. Ak by sa však Jozef staral o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, s ktorou by žil v jednej domácnosti, Marcela by bola povinná poskytnúť mu bytovú náhradu vyššej úrovne, teda náhradný byt.“

Téme prenajímania bytov nájomcom s malými deťmi sa venujeme v tomto článku Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

Právna poradňa

Výpoveď z nájmu bytu (2. časť)

články - Ako správne podpísať zmluvu?
Právna poradňa

Ako správne podpísať zmluvu