Databáza nehnuteľností a nájomcov

Trh.eu vám umožňuje viesť databázu nehnuteľností, ktoré su určené na prenájom. Ku každej nehnuteľnosti môžete pridať množstvo informácie, ako napríklad adresu, GPS súradnice, inventár hnuteľného majetku, cenník služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti, či vlastnú fotogalériu. Taktiež Vám umožňuje viesť si databázu nájomcov, ktorí si od vás vaše nehnuteľnosti prenajímajú.

Automatické generovanie právnych dokumentov

Systém trh.eu pre vás automaticky vytvorí množstvo dokumentov, ktoré by inak pre vás písal právnik. Vy iba vyplníte formuláre s požadovanými údajmi a trh.eu pre vás vytvorí vo forme PDF súborov nájomnú zmluvu, výpoveď k nájomnej zmluve, upomienku pri omeškaní platieb, vyúčtovanie úrokov z omeškania, inventárny zoznam hnuteľného majetku vo vašej nehnuteľnosti, kalendár platieb, cenník a pod.

Možnosť vymáhať nezaplatené pohľadávky cez súd

Systém trh.eu za vás automaticky z údajov o nájomnom pomere napíše návrh na súd na vydanie platobného rozkazu, či návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Vám stačí tento návrh iba vytlačiť, zaslať na súd a zaplatiť súdny poplatok.