Správa nehnuteľností

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?
Ako často a v akej výške môžete vášmu nájomcovi zvýšiť nájomné? Zvyšovanie nájomného je téma, ktorá vyvoláva veľa otázok a často vedie k napätiu medzi oboma stranami, preto sa v tomto článku pozrieme na to, kedy a za akých podmienok ste oprávnený túto zmenu voči vášmu nájomcovi vykonať.

Ako určiť výšku nájomného

Ceny prenájmov sa za posledné mesiace rapídne zvýšili, preto sa v tomto článku pozrieme na to, či môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné svojmu nájomcovi.
Na úvod objasníme, čo to vlastne je nájomné. Výrazom „nájomné“ označujeme odmenu určenú pre vás za to, že ste poskytli svoju nehnuteľnosť do užívania nájomcovi. Preto máte právo nechať si peniaze zaplatené na nájomnom v celom rozsahu.

Nájomné nemôže zahŕňať žiadne „energie“, teda preddavky, ktoré vám nájomca platí na energie a služby. Jedine, že sa zaviažete, že akúkoľvek spotrebu všetkých služieb spojených s užívaním bytu uhradíte za nájomcu. To znamená, že ak vám správca bytového domu (resp. spoločenstvo) alebo dodávateľ elektriny, plynu atď. v ročnom vyúčtovaní spotreby energií a služieb vyfakturuje nedoplatok, tento nedoplatok nebudete môcť úspešne od nájomcu vymôcť. Prečo by ste však poskytovali druhej osobe „zadarmo“ služby, keď ich sám musíte nakupovať od dodávateľov za peniaze? Navyše, ak prenajímate svoj byt podľa zákona o krátkodobom nájme bytu (ZoKNB, 98/2014 Z. z.), aj tento  zákon hovorí, že nájomná zmluva musí obsahovať osobitne určenú výšku nájomného a osobitne určenú výšku úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Viac k tejto téme sa dočítate tu:
Ako na prenájom bytu →

Ako môžete zvyšovať nájomné

Jednostranne

Jednostranne zvýšiť nájomné môžete vtedy, ak sa na pravidlách navyšovania dohodnete s nájomcom v nájomnej zmluve alebo v niektorom z jej dodatkov. Jednostranné zvýšenie nájomného však musí byť dohodnuté tak, aby nebolo v rozpore s inými zmluvnými alebo zákonnými ustanoveniami. Ani v rozpore s dobrými mravmi.

Dobrý príklad takejto zmluvnej dohody jednostranného navyšovania je zvýšenie nájomného o mieru inflácie. V takomto prípade môžete raz ročne jednostranne zvýšiť nájomné o mieru inflácie a nájomcovi iba doručiť oznámenie o tomto zvýšení. Oznámenie o zvýšení nájomného o mieru inflácie vám vyhotoví portál trh.eu.

Obojstranným súhlasom

V iných prípadoch, ako ste sa s nájomcom dohodli v zmluve, nemáte právo nájomné jednostranne zvyšovať. Môžete sa obojstranne dohodnúť na jeho zvýšení, to znamená, že nájomca musí so zvýšením súhlasiť. Vždy nájomcu vhodnou formou oboznámte o svojich dôvodoch, prečo chcete nájomné zvýšiť. Ak je váš nájomný vzťah od jeho začiatku založený na rešpekte a dôvere, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že aj túto situáciu sa vám podarí vyriešiť tak, že nájomca bude so zvýšením nájomného súhlasiť.

Čo, ak nájomca so zvýšením nájomného nesúhlasí

Nedohodli ste si jednostranné zvyšovanie nájomného v zmluve a ocitli ste sa v situácii, že váš nájomca so zvýšením nesúhlasí? Ak máte nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu alebo podľa Občianskeho zákonníka na dobu určitú, musíte počkať, kým skončí doba, na ktorú bol nájomný pomer dohodnutý. Potom môžete uzatvoriť novú nájomnú zmluvu s vyšším nájomným. Avšak v prípade, že prenajímate podľa Občianskeho zákonníka na dobu neurčitú a váš nájomca nesúhlasí so zvýšením nájomného, jediné, čo môžete urobiť, je, dať výpoveď zo zmluvy. Musíte však na to mať zákonný dôvod.

V tomto článku sa dozviete, z ktorých zákonných dôvod môžete takto uzatvorenú zmluvu vypovedať:
Podľa ktorého zákona prenajímať byt →

Záver

Zvyšovanie nájomného je ďalšia situácia, pri ktorej je pre prenajímateľov výhodnejšie uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu, prípadne podľa Občianskeho zákonníka na dobu určitú. Preto vám aj portál trh.eu vygeneruje pri prenájme bytu výlučne len tieto 2 typy zmlúv.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Vyúčtovanie za elektrinu
Financie

Vyúčtovanie elektriny

články - správa bxytového domu
Správa nehnuteľností

Správa bytového domu (článok 1 z 3)

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn
Návod

Vyúčtovanie za plyn