Financie

5 krokov, ako si zabezpečiť príjem z prenájmu

články - 5 krokov, ako si zabezpečiť príjem z prenájmu
V tomto článku vám poskytneme praktické rady, ako predísť výpadku príjmu z prenájmu a neočakávaným výdavkom súvisiacim s prenájmom nehnuteľnosti.

Ak chcete mať stabilný a spoľahlivý príjem z prenájmu, bez ohľadu na to, či prenajímate byt, dom alebo obchodné priestory, správny manažment a plánovanie sú kľúčové. Preto sme pre vás spísali nieľko tipov, ako predísť výpadku príjmu z prenájmu a minimalizovať náklady pri prenajímaní.

1. Preverte si solventnosť vášho nájomcu

Každý prenajímateľ si kladie otázku, či bude potenciálny nájomca riadne a včas platiť nájomné. Veď príjem z prenájmu je pravdepodobne ten hlavný dôvod, prečo ste sa rozhodli nehnuteľnosť prenajímať. Aby ste neplateniu nájomného zo strany nájomcu predišli, ešte pred podpisom zmluvy si preverte, či nie je zadlžený (či nemá dlh na sociálnom, zdravotnom poistení, na finančnej správe). Prípadne, či nie je predlžený, teda či nie je v stave, kedy už nestíha platiť svoje dlhy ostatným osobám.

Podrobne sa preverovaniu solventnosti nájomcov venujeme v tomto článku:
Preverovanie solventnosti nájomcov →
Nájdete tu aj užitočné linky, kde sa dajú dlhy preverovať.

2. Nájomnú zmluvu uzatvorte písomne

Pred prenájmom nehnuteľnosti by ste mali mať uzatvorenú písomnú zmluvu s vaším nájomcom. Keď písomne zaznamenáte všetky podmienky, na ktorých ste sa s nájomcom dohodli, bude pre obe strany jednoduchšie ich aj dodržiavať. Zníži sa tak riziko nezhôd alebo nejasností medzi vami a nájomcom v budúcnosti. Písomná nájomná zmluva by mala obsahovať všetky zákonom vyžadované náležitosti. Vyhotoví vám ju portál trh.eu. Ak ste sa rozhodli prenajímať podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorý, mimochodom, chráni prenajímateľov vo väčšej miere v porovnaní s Občianskym zákonníkom, aj tento zákon vyžaduje písomnú podobu nájomnej zmluvy.

Podrobnému porovnaniu oboch zákonov sa venujeme v tomto článku:
Podľa ktorého zákona prenajímať byt →

Ak ste písomnú zmluvu s nájomcom neuzavreli, váš nájomný pomer spravuje Občiansky zákonník.

3. Zabezpečte si depozit

Požadovanie depozitu od nájomcu je pri prenájme nehnuteľnosti bežnou praxou. Ak nájomca prestane platiť nájomné alebo preddavky na energie a služby, môžete použiť depozit na pokrytie týchto vašich pohľadávok. Rovnako môžete siahnuť na depozit v prípade, že nájomca poškodí byt alebo jeho vybavenie a nedá škody do poriadku na vlastné náklady. Výšku depozitu a jeho použitie uveďte v nájomnej zmluve.

4. Drobné opravy prenechajte na nájomcu

V nájomnej zmluve určite, či ste za drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou bytu zodpovedný vy alebo váš nájomca. Ak tak neurobíte, má podľa Občianskeho zákonníka túto povinnosť počas užívania bytu nájomca. Čo sú drobné opravy, špecifikuje nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. a jeho príloha. Nájomca je taktiež zodpovedný za opravy, ktoré toto nariadenie nespomína, ale ich náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura.

Podrobnejšie sa opravám v byte venujeme v tomto článku:
Práva a povinnosti pri nájme bytu →

5. Nájomné a preddavky na energie uvádzajte osobitne

Pod pojmom nájomné sa rozumie peňažná čiastka, ktorú si môžete ponechať za to, že ste poskytli svoju nehnuteľnosť do užívania druhej osobe. Pojem preddavky na energie a služby sú zase peniaze, ktoré vám nájomca platí ako preddavky na energie, ktoré v byte spotrebuje. Nájomné teda nemôže zahŕňať žiadne energie a uvedenie tejto formulácie v nájomnej zmluve je nesprávne. Jedine, že by ste sa zaviazali, že akúkoľvek spotrebu všetkých energií a služieb spojených s užívaním bytu uhradíte za nájomcu vy. Prečo by ste to však robili? Veď predsa neviete, koľko energií spotrebuje a ako sa bude ich cena v priebehu roka meniť.

Ako na konci kalendárneho roka alebo nájomného vzťahu vyhotoviť nájomcovi vyúčtovanie spotrebovaných energií a služieb rozoberáme v tomto článku:
Vyúčtovanie energií pri prenájme →

Ak sa zaregistrujete na portáli trh.eu, po zadaní vstupných údajov vyhotoví portál vyúčtovanie za vás.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Ako ušetriť pri prenajímaní
Financie

Ako ušetriť pri prenajímaní

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb (3. časť)
Financie

Vyúčtovanie kúrenia (3. časť)