Financie

Vyúčtovanie energií pri prenájme

články - Vyúčtovanie energií pri prenájme
V tomto článku sa dozviete, ako nájomcovi urobiť vyúčtovanie spotrebovaných energií a služieb spojených s prenájmom bytu.

Úvod

V predchádzajúcom článku Ako stanoviť výšku preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu? → sme si povedali, ako pri prenajímaní bytu vášmu nájomcovi stanoviť výšku preddavkov na energie a služby. V tomto texte budeme rozoberať, ako nájomcovi vyúčtovať spotrebované energie a služby.

Na to, aby ste dokázali správne urobiť vyúčtovanie energií a služieb, je potrebné:

1. poznať ceny energií a služieb od vašich dodávateľov,
2. robiť si pravidelnú evidenciu o stave meračov, vďaka čomu budete vedieť, koľko energií a služieb nájomca počas užívania bytu spotreboval,
3. vyčísliť nájomcovu spotrebu v peniazoch a odpočítať ju od preddavkov na energie a služby, ktoré vám už zaplatil.

So všetkými týmito krokmi vám pomôže portál trh.eu. Po zadaní cien energií od vašich dodávateľov vám vytvorí rozpis preddavkov na energie a služby pre vašich nájomcov. Vo finančnom prehľade zase zaeviduje vaše pohľadávky voči nim. Vygeneruje vám protokol o stave meračov, ktorý budete potrebovať, keď sa vyberiete do vašej nehnuteľnosti odpisovať merače. Vyhotoví vám podrobné vyúčtovanie energií a služieb s detailným rozpisom výpočtu jednotlivých čiastkových položiek, so započítaním pohľadávok a záväzkov a s vyčíslením vzniknutého nedoplatku alebo preplatku.

Určenie cien za energie a služby

Na vyúčtovanie energií a služieb pri prenájme treba najskôr určiť cenu každej energie a služby. Vaši dodávatelia energií a služieb (elektrina, plyn, studená, teplá voda…), vám raz ročne doručia predpis preddavkov. Uvádzajú sa v nich konkrétne ceny každej energie a služby. Podľa týchto cien určíte aj vy vášmu nájomcovi, v akej výške má on platiť preddavky vám.

Rovnako vám vaši dodávatelia každý rok (väčšinou v mesiaci máj alebo jún) doručia vyúčtovanie energií a služieb, ktoré boli v danom období spotrebované vo vašej nehnuteľnosti.

Odpisovanie stavu meračov

Všetky tieto spotrebované energie, ktoré vám dodávateľ účtuje, nemusel spotrebovať váš aktuálny nájomca. Mohol sa do bytu nasťahovať až v priebehu roka, (napríklad v apríli). Preto je dôležité, aby ste vedeli jeho spotrebu vyčísliť až od tohto mesiaca, v ktorom nehnuteľnosť reálne užíval. Potrebujete k tomu odpísať stav meračov vždy pred odovzdaním nehnuteľnosti do užívania nájomcovi, a rovnako aj pred prebratím z užívania, teda na konci nájomného pomeru. Odpísaním stavu meračov na prelome rokov si zase zabezpečíte dôkaz o tom, koľko merateľných služieb spotreboval počas kalendárneho roka.

Stav meračov vždy zaevidujte písomnou formou s uvedením dátumu, kedy bol stav meračov odpisovaný a obaja, vy aj nájomca, ho potvrďte podpismi. Na to slúži dokument protokol o stave meračov. Vyhotoví vám ho portál trh.eu so všetkými potrebnými údajmi.

Vyúčtovanie energií a služieb

Vo vyúčtovaní energií a služieb je nutné, aby ste spočítali, aké množstvo merateľných služieb nájomca minul, vyčíslili túto spotrebu v peniazoch a tiež aby ste vyčíslili, aké množstvo nemerateľných služieb pripadá na nájomcu za obdobie, počas ktorého užíval byt. Tak vznikne nájomcov konečný účet, ktorý musíte ešte odpočítať od preddavkov na energie a služby, ktoré vám už zaplatil. S vyúčtovaním vám opäť pomôže portál trh.eu. Poskytne vám prehľad o vašich nákladoch na nehnuteľnosť, možnosť evidovať si od nájomcov prijaté preddavky na energie a služby, aj značiť si aktuálne stavy meračov. Na základe týchto všetkých údajov urobí celé vyúčtovanie za vás a vy budete mať prehľad o všetkých vašich finančných záväzkoch a pohľadávkach voči nájomcom.

Záver

Na záver treba ešte vyúčtovanie preukázateľne doručiť nájomcovi. Preukázateľne znamená, že budete mať dôkaz o tom, že ste mu vyúčtovanie doručili a on ho prebral (napríklad osobne proti podpisu alebo doporučene poštou). Vyhnete sa tak zbytočným problémom v prípade, že nájomca nebude chcieť uhradiť prípadný nedoplatok, ktorý mu na spotrebovaných energiách a službách vznikol.

Podrobnosti o tom, čo robiť, aby nájomca uhradil nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom, nájdete v tomto článku:
Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom? →

Príbeh z praxe

„V auguste 2021 uplynul čas, na ktorý Lukáš prenajímal svoju garsónku nájomcovi a ani jeden z nich nechcel v nájomnom vzťahu pokračovať. Po vyúčtovaní energií a služieb od dodávateľov musel Lukáš vyhotoviť vyúčtovanie pre svojho nájomcu za obdobie, počas ktorého byt v roku 2021 užíval, čiže za 8 mesiacov.

Keďže Lukáš pri prenájme svojho bytu používal portál trh.eu, vedel, že vždy na začiatku roku by mal ísť do garsónky odpísať stav meračov. Lukáš to robil pravidelne každý rok, vždy k tomu spísal protokol o stave meračov a tieto stavy potom zaevidoval na portáli. Urobil tak aj v auguste, keď mu nájomca byt odovzdával.

Keď nastalo zúčtovacie obdobie, Lukáš si dal na portáli trh.eu vygenerovať vyúčtovanie spotreby energií a služieb. Portál mu vytvoril dokument za zúčtovacie obdobie, počas ktorého nájomca byt v roku 2021 užíval a bolo v ňom detailne rozpísané, aké boli náklady na merateľné služby, nemerateľné služby a koľko nájomca zaplatil na preddavkoch.

Z vyúčtovania Lukáš zistil, že nájomca mal vyššiu spotrebu energií a služieb, ako zaplatil na preddavkoch, o presne 123,40 €. Vďaka tomu, že Lukáš mal zaevidované všetky stavy meračov k potrebnému dátumu, potvrdené podpismi oboch strán, mal dostatočné dôkazy o tom, že nájomca tieto energie naozaj spotreboval. Preto, keď vyúčtovanie bývalému nájomcovi doručil, ten nedoplatok bez problémov uhradil do 15 dní tak, ako stálo v nájomnej zmluve.“

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - 5 krokov, ako si zabezpečiť príjem z prenájmu
Financie

5 krokov, ako si zabezpečiť príjem z prenájmu

Vyúčtovanie energií
Financie

Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (1. časť)

články - Ako porozumieť vyúčtovaniu energií a služieb (3. časť)
Financie

Vyúčtovanie kúrenia (3. časť)