Právna poradňa

Výpoveď z nájmu bytu (2. časť)

V tomto článku sa dozviete: - musí mať výpoveď z nájmu bytu písomnú formu - čo všetko musí výpoveď z nájmu obsahovať - kde získate vzor výpovede z bytu pripravený právnikom - kedy je výpoveď z nájomnej zmluvy neplatná

Výpoveď nájomnej zmluvy písomnou formou

Ako prenajímateľ nemôžete dať nájomcovi výpoveď z nájmu bytu bezdôvodne. Ak ste s nájomcom uzatvorili nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, môžete ju vypovedať len z dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto zákone. Prípadne si s nájomcom môžete dohodnúť aj iný výpovedný dôvod, ten ale musíte uviesť v nájomnej zmluve.

Ak ste s nájomcom uzatvorili nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, môžete mu dať výpoveď iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 711 ods. 1. V tomto prípade si ale nemôžete dohodnúť iné výpovedné dôvody ako tie, ktoré sú uvedené v tomto paragrafe.

V oboch prípadoch musí mať výpoveď písomnú formu a výpovedný dôvod v nej musíte uviesť presne, aby ho nebolo možné zameniť s inými dôvodmi.

Okrem presne stanoveného výpovedného dôvodu by výpoveď z nájmu bytu mala obsahovať aj ďalšie náležitosti. V úvode uveďte, na ktorý článok nájomnej zmluvy sa vo výpovedi odvolávate, dátum, kedy bola nájomná zmluva uzatvorená a taktiež aká je dĺžka výpovednej lehoty a ktorým dňom začína plynúť.

Vzor výpovede z bytu

Ak si vzor výpovede z nájmu bytu stiahnete z internetu, uistite sa, že obsahuje všetky zákonné požiadavky. Výpoveď z nájmu vie pre vás vygenerovať aj portál trh.eu. Pri spravovaní nájomného pomeru cez tento portál máte istotu, že všetky dokumenty vypracoval právnik a spĺňajú zákonné požiadavky.

Neplatnosť výpovede z nájmu

Výpoveď z nájomnej zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone, inak nebude platná. Výpoveď je neplatná:

  1. ak ste ju nepodali písomne a nedoručili ju druhej strane,
  2. ak ste výpovedný dôvod vo výpovedi neuviedli presne a tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným výpovedným dôvodom,
  3. ak ste zmluvu vypovedali z dôvodu, ktorý nie je uvedený v zákone (prípadne v zmluve, ak bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu), alebo ak ste ju vypovedali bez uvedenia dôvodu,
  4. ak ste stanovili kratšiu výpovednú dobu ako je stanovená v zákone alebo ste výpovednú dobu neurčili vôbec.

Dôkaz o doručení výpovede

Keď už máte výpoveď napísanú tak, že obsahuje všetky zákonné náležitosti, musíte ju ešte preukázateľne doručiť nájomcovi. Pri jednostrannej výpovedi nájomnej zmluvy je veľká pravdepodobnosť, že sa stretne s nevôľou, preto je dôležité obstarať si dôkazy o jej doručení. Na to slúži ustanovenie o doručovaní písomností, ktoré by malo byť nevyhnutnou súčasťou vašej nájomnej zmluvy. Uvádza sa v ňom, ako a kam si budete s nájomcom navzájom doručovať písomnosti, aj to, kedy sa písomnosť považuje za doručenú. Portál trh.eu generuje nájomné zmluvy obsahujúce toto ustanovenie, ktoré vás chráni aj v prípade, že nájomca napríklad prestane preberať poštu.

Záver

Na záver treba podotknúť, že je potrebné odlišovať výrazy „výpoveď nájomnej zmluvy“ a „odstúpenie od nájomnej zmluvy“. Jedná sa o dva odlišné úkony. Téme odstúpenia od nájomnej zmluvy sa budeme venovať v ďalšom článku.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Nájomca prestal platiť nájomné
Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?
Správa nehnuteľností

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy