Právna poradňa

Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy

články - Prenajímanie bytu bez nájomnej zmluvy
Prenajímate byt bez nájomnej zmluvy? Alebo si to aspoň myslíte? Aj ústna dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom je zmluva o prenájme bytu. Je výhodnejšie mať uzatvorenú ústnu alebo písomnú nájomnú zmluvu?

Úvod

V začiatkoch prenajímania si možno kladiete otázku, či sa dá prenajímať byt aj bez nájomnej zmluvy. Na úvod si teda vysvetlime, čo je to zmluva. Zmluva je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktorá upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Cieľom zmluvy je určiť a zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok. Jej podoba môže byť písomná alebo ústna. Aj pri prenajímaní bytu sa môžete len ústne dohodnúť na podmienkach prenajímania, ale v tom momente, keď sa dohodnete, už máte ústnu zmluvu. Pretože dohoda je zmluva. Ak teda premýšľate, ako prenajímať byt bez nájomnej zmluvy, odpoveď je, že sa to nedá, lebo aj ústna dohoda sa považuje za zmluvu.

Ústna zmluva o prenájme bytu

Nájomná zmluva je dohoda medzi vami a nájomcom, ktorá upravuje váš vzťah v súvislosti s prenajímaním bytu alebo inej nehnuteľnosti. Nájomná zmluva stanovuje podmienky prenájmu, ako napríklad výšku nájomného, dobu trvania nájmu, spôsob platby nájomného a zodpovednosť za opravy a údržbu nehnuteľnosti. Taktiež určuje práva a povinnosti oboch strán v nájomnom vzťahu. Všetky tieto podmienky, práva a povinnosti si viete pri prenajímaní bytu s nájomcom dohodnúť aj ústne, bez písomnej formy. Neznamená to však, že prenajímate byt bez nájomnej zmluvy, iba nemáte nájomnú zmluvu v písomnej forme. V takomto prípade je váš nájomný pomer spravovaný Občianskym zákonníkom, konkrétne zákonom č. 40/1964 Zb. Jeho porovnaniu so zákonom 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu sa budeme venovať v ďalšom článku.

Písomná zmluva o prenájme bytu

Ak prenajímate byt podľa zákona o krátkodobom nájme bytu (zák. č. 98/2014 Z.z.), tento zákon hovorí, že nájomná zmluva musí mať písomnú formu (§ 3 ods. 2). Portál www.trh.eu vám vygeneruje písomnú nájomnú zmluvu obsahujúcu všetky zákonom vyžadované náležitosti. Písomná forma nájomnej zmluvy zaisťuje, že všetky dohody a podmienky sú jasne definované, zaznamenané a vďaka tomu budú aj dodržané počas celej doby trvania prenajímania bytu. Znížite ňou riziko nezhôd alebo nejasností medzi vami a nájomcom v budúcnosti. Písomná nájomná zmluva zabezpečí právnu istotu pre obidve strany, poskytuje jednoznačnú a nezvratnú dokumentáciu o faktoch, na ktorých ste sa pri prenajímaní bytu dohodli. V prípade sporu je tiež jednoduchšie vyriešiť problém pomocou písomných dôkazov.

Odporúčame prečítať si aj článok Ako správne podpísať zmluvu.

Výhody písomnej nájomnej zmluvy

Oproti ústnej nájomnej zmluve vám písomná forma zmluvy poskytuje viaceré výhody, najmä ak by prišlo k nezhodám s vaším nájomcom. Existencia písomnej nájomnej zmluvy vám poskytne:

Záznam: umožňuje zaznamenať všetky podmienky a dohody medzi vami a nájomcom, a tým zabezpečiť, že vy aj nájomca poznáte svoje práva a povinnosti.
Dôkaz: písomná forma poskytuje dôkaz o nájomnej zmluve v prípade, že sa vyskytnú nezhody alebo sťažnosti.
Prehľadnosť: umožňuje vidieť všetky podmienky a dohody jasne a jednoducho, čo pomáha predchádzať nedorozumeniam.
Legálnosť: je legálne záväzný dokument a umožňuje zabezpečiť práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

Záver

Odporúčame vám teda, aby bola nájomná zmluva týkajúca sa prenajímania bytu písomná. Získate ju registráciou na trh.eu, portáli, ktorý zjednodušuje prenajímanie nehnuteľností.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu

Nájomca prestane platiť nájomné
Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (mimosúdne riešenie)

prenájom bez nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy