Správa nehnuteľností

Čo urobiť, aby nájomca uhradil nedoplatky za energie?

články - nedoplatky za energie
Pri prenájme bytu môže nastať situácia, keď nájomca nechce uhradiť nedoplatok za energie a služby spojené s prenájmom. V tomto článku rozoberiem príčinu vzniku tohto konfliktu a poradíme vám spôsob, ako ho riešiť.

Úvod

Keď dáte byt do prenájmu, začne energie a služby spojené s vlastníctvom bytu užívať váš nájomca. Je preto vhodné zmluvne preniesť povinnosť platenia za tieto služby na neho. Nájomca by však mal vopred vedieť, koľko platí a za čo presne platí. Preto mu treba spotrebované energie a služby správne vyúčtovať. Ako vyhotoviť vyúčtovanie, si prečítate tu: Vyúčtovanie energií pri prenájme. Spolu s vyúčtovaním nájomcovi poskytnite všetky potrebné informácie o jeho výpočte. V prípade vzniknutého preplatku mu peniaze vráťte bez zbytočného odkladu. Férové jednanie pri financiách vám pomôže vybudovať si s nájomcom dôveru. Rovnako tým aj znížite riziko, že odmietne zaplatiť vzniknuté nedoplatky za energie.

Čo robiť, aby nájomca vždy uhradil nedoplatky za energie

Ak chcete presvedčiť nájomcu, aby riadne zaplatil za energie a služby, ktoré spotreboval počas nájomného pomeru, musíte urobiť nasledovné úkony:

  • Zozbierať dôkazy o tom, koľko a čoho nájomca spotreboval, teda odpisovať merače.
  • Vypracovať vyúčtovanie, teda spotrebované služby peňažne vyčísliť a odpočítať ich od peňažných preddavkov na energie a služby, ktoré vám mesačne platil spolu s nájomným.
    Téme sa venuje článok Ako na prenájom bytu →
  • Preukázateľne doručiť vyúčtovanie nájomcovi.

Všetky dokumenty o týchto úkonoch Vám portál trh.eu vygeneruje automaticky.

1. Zozbieranie dôkazov

Pri odovzdávaní bytu do užívania nájomcovi je nutné, aby sa toto udialo na základe preberacieho protokolu. V ňom okrem počtu kľúčov, ktoré ste mu odovzdali, uvediete aj stavy jednotlivých meračov s uvedením čísla merača a dátumu odovzdania. Pri preberaní bytu z užívania (na konci nájomného pomeru) je potrebné opäť spísať preberací protokol s uvedením rovnakých informácií.

Stavy meračov je potrebné odpisovať aj počas toho, ako nájomca vo vašom byte býva, aspoň raz ročne, ideálne koncom roka alebo začiatkom nového. Slúži na to dokument protokol o stave meračov, ktorý vám vygeneruje trh.eu. Priebežné odpisovanie meračov vám zabezpečí evidenciu o spotrebe merateľných služieb nájomcom počas roka.

2. Vypracovanie vyúčtovania

Na stránke trh.eu stačí zadať stavy meračov a jednotkové cenyzadať a portál vám vyúčtovanie spotrebovaných energií a služieb sám vygeneruje. Ak budete robiť vyúčtovanie bez portálu, na nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako na to.

Vo vyúčtovaní je nutné, aby ste spočítali, aké množstvo merateľných služieb nájomca minul, vyčíslili túto spotrebu v peniazoch a tiež aby ste vyčíslili, aké množstvo nemerateľných služieb pripadá na nájomcu za obdobie, počas ktorého užíval byt. Tak vznikne nájomcov konečný účet, ktorý musíte ešte odpočítať od preddavkov na energie a služby, ktoré vám nájomca platí (platil) počas nájomného pomeru.

Ako nájomcovi stanoviť výšku preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu si prečítate v tomto článku:
Ako stanoviť výšku preddavkov na energie a služby spojené s prenájmom bytu? →

3. Doručenie vyúčtovania

Táto fáza je z pohľadu dôležitosti úplne rovnako dôležitá, ako obe predchádzajúce fázy. V dobre napísanej nájomnej zmluve, ktorú vám vygeneruje trh.eu, sú uvedené ustanovenia o doručovaní písomností a to tak, aby si zmluvné strany boli schopné doručovať písomnosti preukázateľne. Preukázateľne znamená, že budú mať dôkaz o tom, čo kto komu kedy doručil a to taký dôkaz, ktorý bez problémov uzná aj súd. Takéto doručenie je doručenie poštou ako list opatrený doručenkou, na ktorú druhá strana pripojí svoj podpis, ako potvrdenie o tom, že zásielku prevzala.

Záver

Ak sa rozhodnete nedoplatok vymáhať od nájomcu súdnou cestou, všetky tieto tri kroky sú dôležité. Súd bude od vás požadovať predloženie dôkazov, z ktorých vyplýva výška požadovanej čiastky, odôvodnenie, prečo by ich nájomca mal zaplatiť a preukázanie, že nájomca vie o tom, že vám má čiastku zaplatiť.

To najdôležitejšie nakoniec – ak si splníte svoju „domácu úlohu“ – tzn. riadne si zozbierate dôkazy, vyrobíte vyúčtovanie a doručíte ho nájomcovi, veľmi významne tým zvýšite pravdepodobnosť, že nájomca dlžnú čiastku uhradí a to práve bez potreby vymáhať ju súdnou cestou.

Portál trh.eu pre vás vytvorí celé takéto vyúčtovanie a všetky výpočty urobí za vás.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Financie

Ako na férové vyúčtovanie energií

články - ako na prenájom bytu
Správa nehnuteľností

Ako na prenájom bytu

Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn
Návod

Vyúčtovanie za plyn