Právna poradňa

Nájomca prestal platiť nájomné (právne riešenie)

články - Nájomca prestal platiť nájomné
V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, ako sa dá neplatič nájomného riešiť mimosúdnou cestou. V tomto článku sa dočítate, aké právne kroky môžete podniknúť, keď nájomca prestal platiť nájomné.

Úvod

Ak vám nájomca prestal platiť nájomné, riešenie tohto problému právnou cestou by malo nastúpiť až v prípade, že sa vám problém nepodarilo vyriešiť mimosúdne.

Zaobstarajte si dôkazy

Ak nájomca neplatí nájomné a problém sa nepodarilo vyriešiť dohodou alebo inou mimoprávnou legálnou cestou, ostáva vám uplatniť právo na súde. Ak máte všetky doklady v poriadku a ak ste si svoje povinnosti riadne splnili, tento spôsob môže fungovať prekvapivo rýchlo. Súdny proces môžu zdržať práve situácie, keď ste si poriadne nesplnili svoje povinnosti, napr.:

  • neuzatvorili ste nájomnú zmluvu v písomnej forme. Neviete teda preukázať existenciu nájomného pomeru. (Existenciu nájomného pomeru sa snažíte dokázať prostredníctvom svedkov, tí ale nemusia vypovedať podľa vašich predstáv. Čas sa naťahuje a nakoniec sa vám ani nemusí podariť preukázať nájomný pomer.)
  • nespísali ste protokol o odovzdaní nehnuteľnosti s aktuálnym stavom meračov. (Nájomca môže argumentovať, že nezaplatil nájomné, pretože mal napr. preplatok z vyúčtovania energií, ktorý ste mu nevrátili)
  • nespisovali ste priebežne raz do roka (zhruba na prelome rokov) aktuálny stav meračov. (Tému odpis stavu meračov rozoberáme v tomto článku: Odpis stavu meračov →)
  • nespísali ste s nájomcom inventárny zoznam. (Nájomca môže tvrdiť, že sa mu v byte pokazil napríklad bojler, ktorý ste nedali vymeniť, preto vám nájomca prestal platiť nájomné. Alebo sa pokazil LCD televízor, tak sa nájomca rozhodol nezaplatiť nájomné a pod.).

Ako to urobiť správne

Ak však máte všetku potrebnú papierovačku v poriadku, súdny proces môže zbehnúť prekvapivo rýchlo a hladko. Portál www.trh.eu vám práve pomôže všetku túto papierovačku vygenerovať a vedie vás nájomným pomerom tak, aby vysoko zvýšil pravdepodobnosť, že v prípadných súdnych sporoch uspejete. Zaujímavým paradoxom je, že ak protistrana má vedomosť o tom, že vaša papierovačka je v poriadku (a hlavne, že vôbec existuje), je veľmi veľká pravdepodobnosť, že k súdnemu sporu ani nedôjde.

Od r. 2015 máme v platnosti nový zákon o vedení súdnych sporov (tzv. Civilný sporový poriadok), ktorý mysli aj na situácie, kedy protistrana nechodí na súd. Advokát, ktorý vás prípadne na súde zastúpi, môže v takých situáciách žiadať o vydanie skrátených foriem rozhodnutia, voči ktorým už nie je možné sa odvolávať a pod.

Čo, ak vyhráte súd

Keď vyhráte súd, neznamená to ešte, žiaľ, že okamžite dostanete od nájomcu peniaze. Súd síce v rozhodnutí povie nájomcovi, aby vám zaplatil, povedzme do troch dní, no keď nájomca nezaplatí (dobrovoľne), tak je ešte potrebné uskutočniť voči nemu exekúciu. A tu práve príde na rad najdôležitejšia otázka. A to, či nájomca bude mať príjmy alebo majetok v dostatočnej výške na to, aby exekútor mal z čoho brať a následne dať prenajímateľovi. Túto otázku si ale musíte položiť na úplnom začiatku nájomného vzťahu s nájomcom. Vlastne ešte predtým, než s ním podpíšete nájomnú zmluvu. Položte si teda otázkuá, či je nájomca dostatočne solventný a túto jeho solventnosť aj preverte.

Preverovaniu solventnosti nájomcu sa venuje práve článok s názvom
Preverovanie solventnosti nájomcov →

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
prenájom bez nájomnej zmluvy
Právna poradňa

Riziká prenájmu bytu bez zmluvy

články - Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom
Právna poradňa

Prenájom bytu nájomcovi s dieťaťom

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?
Správa nehnuteľností

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?