Správa nehnuteľností

Trvalý pobyt v prenajatom byte

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte
Mal by prenajímateľ umožniť nájomcovi nahlásiť si trvalý pobyt v prenajatom byte? V článku sa dočítate, či sú s prihlásením trvalého pobytu spojené nejaké riziká.

Úvod

Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete:
– ako nájomcovi prihlásiť trvalý pobyt vo vašej nehnuteľnosti
– aké výhody z trvalého pobytu plynú pre všetky zúčastnené strany
– aké situácie môžu nastať, keď má nájomca nahlásený trvalý pobyt v prenajatom byte
– ako sa dá trvalý pobyt nájomcovi odhlásiť

Prihlásenie trvalého pobytu

Prihlásenia trvalého pobytu nájomcu sa prenajímatelia bytov zvyknú často obávať. Táto obava vychádza najmä z mylných domnienok, že prihlásením trvalého pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať. Alebo, že bude ťažké nájomcu z trvalého pobytu odhlásiť. Prípadne, že budete musieť po skončení nájomného vzťahu nájomcovi hľadať bytovú náhradu. Téme, v ktorých špecifických prípadoch musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu, sa venujeme v článku Kedy musíte nájomcovi poskytnúť bytovú náhradu. Prihlásenie trvalého pobytu medzi tieto prípady nepatrí. Nájomné zmluvy, ktoré pre vás vytvorí portál trh.eu, sú postavené tak, že nebudete musieť nikdy bytové náhrady nájomcom poskytovať.

Trvalý pobyt a povinnosti, ktoré súvisia s jeho hlásením, upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Tento zákon hovorí, že nahlásenie trvalého, resp. prechodného pobytu má iba evidenčný charakter, čo znamená, že nezakladá nájomníkovi žiadne právo k nehnuteľnosti. Zmena teda nastane iba v tom, že nájomcovi bude môcť na danú adresu chodiť pošta, uľahčí sa mu komunikácia s úradmi a podiel na dani z príjmov, ktorú zaplatí, dostane obec, v ktorej býva. S vašou nehnuteľnosťou nebude môcť nijakým spôsobom disponovať.

Nájomca si nedokáže nahlásiť trvalý pobyt vo vašej nehnuteľnosti bez vášho súhlasu. Súhlas mu môžete udeliť písomne s úradne osvedčeným podpisom a doručiť ho na príslušný úrad. Ku korešpondencii treba priložiť aj kópiu listu vlastníctva. Alebo môžete podať osobné ohlásenie. Vtedy treba spoločne s nájomcom navštíviť ohlasovňu na mestskom alebo obecnom úrade, kde vyplníte prihlasovací lístok a priložíte k nemu list vlastníctva. Tým bude váš súhlas s trvalým pobytom nájomcu oficiálny.

Výhody trvalého pobytu

Výhody vyplývajúce z trvalého pobytu plynú nielen pre vášho nájomcu, pre mesto alebo obec, ale aj pre vás. Nájomcovi sa prihlásením trvalého pobytu uľahčí komunikácia s úradmi, bude mať ľahší prístup k lekárom, deti jednoduchšie dostane do škôlok a škôl a v neposlednom rade, v čase zavádzania parkovacej politiky, získa možnosť parkovať v mestskej časti, v ktorej býva. Mesto za každého oficiálne prihláseného občana dostane z rozpočtu príspevok, vďaka ktorému môže zlepšovať život všetkým, ktorí v ňom žijú. Preto sa snaží ľudí motivovať k prihláseniu trvalého pobytu, ak v danom meste bývajú. V neposlednom rade, ak neprenajímate byt v novostavbe s parkovacím miestom, váš súhlas s nahlásením trvalého pobytu nájomcu dokáže vašu nehnuteľnosť zatraktívniť. Vďaka tomu, že budúci nájomca získa prenájmom vášho bytu aj trvalý pobyt a tým možnosť parkovať v mieste bydliska, váš byt sa stane rýchlejšie prenajateľný a môže sa to odraziť aj na výške nájomného.

Situácie spojené s trvalým pobytom nájomcu

Okrem výhod však treba upozorniť aj na to, čo by sa mohlo stať, ak udelíte súhlas na prihlásenie k trvalému pobytu nájomcu. Vzhľadom na skutočnosť, že adresa trvalého pobytu je smerodajnou informáciou pre doručovanie rôznych úradných výziev, prípadne súdnych podaní, môžete sa ako vlastník danej nehnuteľnosti ocitnúť v takýchto situáciách.

Napríklad:
– akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže z akéhokoľvek dôvodu požiadať príslušné orgány o informáciu o trvalom pobyte a dozvie sa, že nájomca má pobyt vo vašej nehnuteľnosti
– na adrese trvalého pobytu môže nájomcu hľadať polícia
– v prípade, že bude na nájomcu uvalená exekúcia, exekútor by mohol zabaviť vaše hnuteľné veci v byte v domnení, že sa jedná o nájomcov majetok, nakoľko sa budú nachádzať na mieste jeho trvalého pobytu. Preto by ste mali mať zapísaný hnuteľný majetok v inventárnom zozname ako súčasť nájomnej zmluvy a rovnako by ste mali mať písomné doklady o tom, ako ste hnuteľný majetok nadobudli (napr. kúpne zmluvy, pokladničné doklady…). Tým bude preukázané vaše vlastníctvo a majetok nebude zabavený. Inventárny zoznam pre vás taktiež vyhotoví portál trh.eu.

Aby ste poslednej spomínanej situácii predišli, preverte si solventnosť nájomcu ešte predtým, ako s ním podpíšete nájomnú zmluvu. O spôsoboch, ako to môžete urobiť, si prečítate v tomto článku: Preverovanie solventnosti nájomcov →

Odhlásenie trvalého pobytu

Keď sa váš nájomný pomer s nájomcom skončí, pri odhlasovaní trvalého pobytu sa nemusíte obávať žiadnych nepríjemností. Prebieha to úplne jednoducho. Buď si trvalý pobyt z vašej nehnuteľnosti odhlási nájomca, na čom by mal mať mimochodom záujem aj on sám, pretože v prípade, že si ho neodhlási a presťahuje sa do iného mesta, budú mu účtované dvojité poplatky, napríklad za odvoz a likvidáciu odpadu. Alebo mu odhlásite pobyt vy ako vlastník nehnuteľnosti, v takom prípade sa nevyžaduje ani prítomnosť nájomcu. Stačí prísť na ohlasovňu pobytu s kópiou listu vlastníctva z katastrálneho portálu a s platným občianskym preukazom.

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - ochrana nájomcov počas koronavírusu
Správa nehnuteľností

Ochrana nájomcov počas koronavírusu COVID-19

články - 3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia
Správa nehnuteľností

3 najčastejšie situácie, ktoré riešia prenajímatelia

články - Práva a povinnosti pri nájme bytu
Správa nehnuteľností

Práva a povinnosti pri prenájme bytu