Správa nehnuteľností

Ochrana nájomcov počas koronavírusu COVID-19

články - ochrana nájomcov počas koronavírusu
22. apríla 2020 bol prijatý zákon č. 92/2020 Z.z., ktorým bol zmenený zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Touto zmenou bolo do uvedeného zákona č. 62/2020 Z.z. pridané ustanovenie §3b, ktoré znie nasledovne:

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Nehnuteľnosťou sa myslí byt, nebytový priestor, ale aj napr. pozemok, obchodný priestor, kancelária, stavba (rodinný dom, chata) a pod.

Ochrana nájomcov počas koronavírusu

Prenajímateľ je v zmysle tohto ustanovenia ukrátený o možnosť vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné alebo úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom (elektrická energia, dodávka vody, dodávka plynu, dodávka tepla na kúrenie, poplatok za komunálny odpad, poplatok za dažďovú vodu, …), ktoré boli splatné v čase od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Ak prenajímateľ z uvedeného dôvodu nájomcovi výpoveď predsa dal, bola by takáto výpoveď absolútne neplatná a nájomca ju môže ignorovať.  Avšak má to ešte jeden háčik. Neplatenie uvedeného nájomného (alebo úhrad za plnenia spojené s nájmom) musia mať pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Nájomca to musí osvedčiť.

Osvedčenie o koronavíruse

Výraz osvedčiť nie je totožný s výrazom dokázať. Osvedčiť môže za určitých okolností znamenať aj iba tvrdiť. Tvrdenie by však muselo byť logickou argumentáciou vychádzajúcou z všeobecne známych skutočností. Napríklad nájomca, ktorý si prenajímal obchodný priestor v obchodnom centre, pričom celé obchodné centrum bolo uzatvorené, by zrejme obstál s takouto argumentáciou (pred súdom).

Nájomca, ktorý sa teda rozhodne využiť toto svoje právo nezaplatiť nájomné (resp. úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom) a prenajímateľ voči nemu zareaguje tak, že mu doručí výpoveď (prípadne iným spôsobom vykoná úkon smerujúci ku ukončeniu nájomného pomeru – napr. odstúpenie od nájomnej zmluvy), mal by si pripraviť presvedčivú argumentáciu, z ktorej vyplynie, že nezaplatenie malo pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Medzi ďalšie takéto dôvody by zrejme patrila povinnosť podnikateľa uzatvoriť prevádzku z dôvodu rozhodnutia Úradu Verejného Zdravotníctva. V prípade nájmu bytu by mohlo ísť napríklad o stratu zamestnania v dôsledku zatvorenia prevádzky a pod.

Uvedené ustanovenie však nájomcovi neodpúšťa povinnosť nájomné zaplatiť. Prenajímateľovi napríklad nič nebráni v tom, aby začal nezaplatenie nájomného uplatňovať na súde a to vrátane úrokov (resp. poplatkov) z omeškania, zmluvných pokút (ak boli v zmluve dohodnuté) a to vrátane súdnych trov a trov právneho zastúpenia.

Uvedené ustanovenie taktiež nepriznáva nájomcovi právo odsunúť (oddialiť) splatnosť nájomného. Miera ochrany nájomcu pred neplatením nájomného je teda relatívne nízka.

Spomínaný zákon nájdete tu:
92/2020 Z. z.

 

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
články - správa bytového domu
Správa nehnuteľností

Merateľné a nemerateľné služby v bytovom dome (článok 3 z 3)

články - správca a spoločenstvo a vlastníkov bytov
Správa nehnuteľností

Správca a spoločenstvo vlastníkov bytov (článok 2 z 3)

články - Trvalý pobyt v prenajatom byte
Správa nehnuteľností

Trvalý pobyt v prenajatom byte