Financie

Vyúčtovanie za vodu (2. časť)

články - Ako rozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (2. časť)
Vo vyúčtovaní za spotrebované energie a služby spojené s užívaním bytu nemusí byť jednoduché orientovať sa. Preto sme pre vás pripravili sériu článkov, v ktorých detailne rozoberáme jednotlivé položky vo vyúčtovaní a vysvetľujeme ich význam a výpočet.

Tento článok je pokračovaním textu Ako rozumieť vyúčtovaniu energií a služieb? (1. časť)

Úvod

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, čo sú merateľné a nemerateľné služby a ako správca zistí, koľko ste ich spotrebovali. V tomto článku sa zameriame na to, ako vám správca robí vyúčtovanie studenej a teplej vody. Z položiek vo vyúčtovaní sa dozviete, aká bola spotreba vody za celý bytový dom a následne aj za váš byt. Spotreba bytov sa zisťuje zo stavov bytových meračov a správca by ich mal odpisovať aspoň raz ročne.

Prečo sa hodnoty vo vyúčtovaní za vodu prepočítavajú koeficientom

Bytový dom má v spoločných priestoroch hlavný merač a podľa stavu na tomto hlavnom merači vám správca účtuje, koľko vody celý bytový dom spotreboval. Stav hlavného merača však nikdy nesedí so stavmi na bytových meračoch, lebo merače nie sú úplne presné. Z tohto dôvodu sa hodnoty prepočítavajú koeficientom. V ideálnom prípade by mal byť koeficient 1, alebo by mal byť k tomuto číslu aspoň veľmi blízko.

Prečo býva koeficient vo vyúčtovaní príliš vysoký

Môžu však nastať situácie, kedy je koeficient veľmi vysoký a obyvatelia bytového domu musia vždy tento rozdiel v spotrebe zaplatiť. Sú to, napríklad, havária potrubia, nefunkčnosť niektorého bytového merača, alebo môže niekto odoberať vodu v dome načierno tak, že sa napojí na potrubie pred vodomerom. Ďalším, pomerne častým dôvodom, prečo vyjde veľký rozdiel medzi stavom hlavného merača a bytových meračov je, že niektorý z obyvateľov bytového domu zámerne nahlasuje nesprávne hodnoty na meračoch. Toto sa deje vtedy, keď správca nechodí odpisovať stavy meračov osobne, ale uspokojí sa s nahlásením stavu prostredníctvom emailu, esemesky alebo len zaslaním fotografie. Správca by mal vždy skúmať dôvod, prečo je veľký rozdiel medzi stavom na hlavnom merači a na bytových meračoch a vy, vlastník bytu, máte právo podať reklamáciu vyúčtovania.

Ako rozumieť vyúčtovaniu za vodu

V nasledujúcej tabuľke vysvetľujeme jednotlivé položky a ich výpočet ako lepšie porozumenie vyúčtovaniu.

články - ako porozumieť vyučtovaniu

Podrobné rozúčtovanie studenej vody

3a. náklad na studenú vodu za celý bytový dom v €
3b. fakturovaná spotreba studenej vody v bytovom dome v m3
3c. cena 1 m3 studenej vody
3d. spotreba studenej vody v m3 nameraná na všetkých bytových meračoch v dome (líši sa od nameranej spotreby na hlavnom merači bytového domu, ktorá je fakturovaná v 3b.)
3e. koeficient, ktorým je vynásobená spotreba nameraná v bytoch, aby sa rovnala spotrebe nameranej na hlavnom merači
3f. spotreba vášho bytu v m3
3g. suma, ktorú platíte za spotrebovanú vodu v byte (vypočítaná je tak, že cena za 1 m3 vody je vynásobená koeficientom a množstvom spotrebovanej vody; 3c x 3e x 3f ꓿ 3g)

Stavy spotrebovanej studenej vody namerané na vašom bytovom merači

4a. číslo merača (v byte sa k 9.9.2022 menil merač, preto sú tu 2 čísla)
4b. dátum, kedy bol odpísaný počiatočný stav starého aj nového merača
4c. počiatočný stav meračov
4d. dátum, kedy bol odpísaný konečný stav starého aj nového merača
4e. konečný stav meračov
4f. rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom meračov (ich súčet sa rovná spotrebe studenej vody vo vašom byte; 4f ꓿ 3f)

Rozúčtovanie teplej vody

(Náklad na teplú vodu je zložený zo spotrebovanej vody a tepla, potrebného na ohrev vody. V tomto bode je rozúčtovaná voda, teplo je rozúčtované v bode 7.)

5a. náklad na teplú vodu za celý bytový dom v €
5b. fakturovaná spotreba teplej vody v bytovom dome v m3
5c. cena 1 m3 teplej vody
5d. spotreba teplej vody v m3 nameraná na všetkých bytových meračoch v dome (líši sa od nameranej spotreby na hlavnom merači bytového domu, ktorá je fakturovaná v 5b.)
5e. koeficient, ktorým je vynásobená spotreba nameraná v bytoch, aby sa rovnala spotrebe nameranej na hlavnom merači
5f. spotreba vášho bytu v m3
5g. suma, ktorú platíte za spotrebovanú vodu v byte (vypočítaná je tak, že cena za 1 m3 vody je vynásobená koeficientom a množstvom spotrebovanej vody; 5c x 5e x 5f ꓿ 5g)

Stavy spotrebovanej teplej vody namerané na vašom bytovom merači

6a. číslo merača (v byte sa k 9.9.2022 menil merač, preto sú tu 2 čísla)
6b. dátum, kedy bol odpísaný počiatočný stav starého aj nového merača
6c. počiatočný stav meračov
6d. dátum, kedy bol odpísaný konečný stav starého aj nového merača
6e. konečný stav meračov
6f. rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom meračov (ich súčet sa rovná spotrebe teplej vody vo vašom byte; 6f ꓿ 5f)

Podrobné rozúčtovanie tepla potrebného na ohrev teplej vody

(Náklady na ohrev vody sú rozdelené na variabilnú základnú zložku – TepTVVarzz a viariabilnú spotrebnú zložku – TepPVVarszv. Základná zložka v tomto prípade tvorí 20% z celkových nákladov domu na ohrev vody a spotrebná zložka 80%. V niektorých vyúčtovaniach však môžete nájsť aj rozdelenie na fixnú a variabilnú zložku a ďalej na fixnú základnú, fixnú spotrebnú a variabilnú základnú a variabilnú spotrebnú.)

7a. variabilná základná zložka
7b. variabilná spotrebná zložka
7c. spolu variabilná zložka
7d. náklad celého domu na variabilnú základnú zložku (spotreba 7g * cena 7i)
7e. náklad domu na variabilnú spotrebnú zložku (spotreba 7h * cena 7i)
7f. celkový náklad domu na variabilnú zložku
7g. spotrebované teplo pripadajúce na základnú variabilnú zložku – 20% z celkového tepla
7h. spotrebované teplo pripadajúce na spotrebnú variabilnú zložku – 80% z celkového tepla
7g + 7h ꓿ celkové spotrebované teplo bytového domu
7i. cena za 1kWh tepla
7j. počet bytov v dome (podstatný pre základnú variabilnú zložku)
7k. spotreba vášho bytu (podstatná pre spotrebnú variabilnú zložku, 7h/7m)
7l. koeficient – pomer spotreby v základnej zložke k počtu bytov (7g/7j)
7m. koeficient – pomer spotreby v spotrebnej zložke k spotrebe vášho bytu (7h/7k)
7n. počet bytov, ktoré vlastníte v bytovom dome
7o. spotreba vášho bytu odčítaná z merača na teplú vodu
7p. váš náklad na základnú variabilnú zložku
7q. váš náklad na spotrebnú variabilnú zložku
7r. váš celkový náklad na ohrev teplej vody

Dostávajte aktuálne informácie o problematike prenajímania nehnuteľností

Zadaním svojho e-mailu súhlasíte s prijímaním e-mailov s aktuálnymi informáciami o problematike prenajímania nehnuteľností od trh.eu, vrátane marketingových e-mailov, a súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.

Podobné články
Ako porozumieť vyúčtovanie za plyn
Návod

Vyúčtovanie za plyn

články - Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?
Správa nehnuteľností

Môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné?

články - Vyúčtovanie energií pri prenájme
Financie

Vyúčtovanie energií pri prenájme